2 av 2 Ungdatakonferansen 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida.

Del 2 av 2 videoer fra Ungdatakonferansen 2015.


1 - Fritid og deltakelse
2 - Sosiale ulikheter i idretten, Ørnulf Seippel, Norges idrettshøgskole
3 - Kulturbærer eller politisk aktivist? Organisasjoner for minoritetsnorske unge, Guro Ødegård, Institutt for samfunnsforskning
4 - Alt som er sosialt smelter til luft – nye skiller i en ny sosial verden, Petter Bae Brandtzæg, SINTEF
5 - Spørsmål til de innlederne Helse og levekår
6 - Finnes sosial ulikhet i helse blant norske ungdommer?, Jon Ivar Elstad, HiOA
7 - Fattigdom blant ungdom i Norge, Tone Fløtten, FAFO
8 - Bolig, nabolag og ungdomstid – hva betyr boforholdene for de unges oppvekstvilkår?, Hans Christian Sandlie, HiOA
9 - Spørsmål til innlederne
10 - Klasse som erfaring – en avsluttende kommentar, Viggo Vestel, HiOA