SAMSVAR: Kunnskapsbasert praksis i NAV

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Å følge oppskrifter eller eksperimentere selv
I dette SAMSVAR - seminaret presenteres et knippe forskningsprosjekter som på ulike vis tar for seg innovasjon i NAV, og inviterer til debatt rundt hvordan NAV kan drive kunnskapsbasert praksis - og dermed få flere i arbeid.

1 - Introduksjon ved ordstyrer Amy Østertun Geirdal, professor SAM
2 - Knut Fossestøl: NAV i en ny tid. Har NAV-kontorene fått et fantastisk mulighetsrom, eller en umulig oppgave?
3 - Ira Malmberg-Heimonen og Anne Grete Tøge: Helhetlig Oppfølging av Lavinntektsfamilier (HOLF): en klynge-randomisert evaluering
4 - Eric Breit: Evaluering av en innovasjonsmodell for utvikling av kunnskapsbasert praksis:“Praksis-og kunnskapsutvikling i NAV-kontor”

Kommentatorer:

5 - Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV
6 - Jorunn Vindegg, studieleder bachelorstudiet i sosialfag og leder av forskningsgruppen Kunnskap for praksis – sosialfagenes kunnskapsutvikling