Styremøte 26.oktober 2022

Vedtakssaker

 • Dagsorden
 • 32/2022Innstillingsutvalg for ansettelseendringer i personalreglementet
 • 33/2022Godkjennelse av stillingsbeskrivelse og utlysningstekst for stillingen som PRU versjon 071022 .docx
 • 34/2022OsloMets satsingsforslag utenfor statsbudsjettrammen 2024
 • 35/2022Virksomhetsrapportering 2. tertial 2022
 • 36/2022Delegering til rektor – Endringer i mandat for Forskningsetisk utvalg og retningslinjer for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet
 • 37/2022Unntatt offentligheten iht.: Offl § 25

Diskusjonssaker

 • 38/2022LANGTIDSPLAN OGBUDSJETT 20232025JUSTERING AV FORELØPIGE RAMMER

Orienteringssaker

 • 39/2022 a)Protokoll Universitetsstyret 15.09.2022
 • 39/2022 c)Orientering, Campusprogrammet
 • 39/2022 d)Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport
 • 39/2022 e) - Årsplan styresaker 2022
 • 39/2022 f)Rektors orienteringer 26. oktober