Lunsjpåfyll: Hemmelige møtesteder på 1950- og 1960-tallet

Bli med på en reise i Oslo da sex mellom menn var forbudt. Hvor møttes mennene da? Hans Wiggo Kristiansen forteller.

Allerede på 1950- og 1960-tallet, mens sex mellom menn ennå var forbudt ved lov, fantes det en omfattende infrastruktur av møtesteder i det offentlige rom hvor erotiske møter mellom menn kunne innledes og ofte fullbyrdes.

De møtene som fant sted i slike erotiske frirom brakte menn i kontakt med hverandre på tvers av sosiale, økonomiske og geografiske skillelinjer og bidro til at mange skeive menn kom inn i de ellers nokså skjulte homoseksuelle vennenettverkene.

Basert på muntlig-historisk materiale, fotografier og andre kilder, og med støtte i teori om interseksjonalitet, vil foredraget forsøke å kaste nytt lys over disse møtestedene og den rollen de ser ut til å ha spilt så vel i enkeltpersoners liv som for dannelsen av skeive fellesskap.

Foredragsholder, Hans Wiggo Kristiansen, er ansatt ved institutt for sosialfag, OsloMet, sosialantropolog og har publisert flere bøker, bokkapitler og artikler om skeive livsløp og skeiv historie i Norge.

Arrangør: Lunsjpåfyll ved Universitetsbiblioteket