Lunsjpåfyll: Er vi på vei mot en ny boligpolitikk i Oslo

I dette Lunsjpåfyllet snakker NOVA-forsker Jardar Sørvoll om hvor boligpolitikken i Oslo er på vei. Er det virkelig slik at byrådet kan og ønsker å begrave den markedsliberalistiske boligpolitikken?

Siden 1990-tallet har Oslo kommune i liten grad intervenert på boligmarkedet. Kommunens boligpolitikk de siste tretti årene har ligget tett opp til det generelle nasjonale mønsteret, og kan sammenfattes med stikkord som «markedsbasert boligbygging», «deregulert boligomsetning» og selektiv økonomisk støtte til «vanskeligstilte på boligmarkedet». Resultatene av denne politikken er omdiskutert og tvetydig: Folk etablerer seg og kjøper seg oppover i boligkarrieren i stor stil. Mange er fornøyd med sine investeringer i gode boliger i trygge bomiljøer, men boligprisene og husholdningenes gjeldsgrad har steget nesten uavbrutt siden 1993, og det er vanskelig å etablere seg i egen bolig for lavinntektsgrupper og andre husholdninger uten vesentlig egenkapital. De siste årene har derfor flere stilt spørsmålstegn ved boligpolitikkens økonomiske og sosiale bærekraft, og byrådet har kommet kritikerne i møte gjennom strategien «Nye veier til egen bolig» og Oslobolig, et nytt selskap som skal fremskaffe boliger til personer med lite egenkapital.

Sørvoll har jobbet med historie og boligforskning på Velferdsforskningsinstituttet NOVA siden 2008, og bidratt til artikler og bøker om norsk og nordisk boligpolitikk. Blant hans siste utgivelser er "Husbanken og boligpolitikken 1996-2021. En jubileumsbok" (2021, Cappelen Damm Akademisk) og Social Citizenship, Inequality and Homeownership. Postwar Perspectives from the North of Europe. Social Policy and Society (med Viggo Nordvik).