Live: Er familievernet tilpasset en mangfoldig befolkning?

20. mars 2023 13:45

Familievernet er et lavterskeltilbud som gir terapeutisk behandling og veiledning til brukere med familierelaterte problemer. Hva betyr mangfoldsarbeid i familievernet, og hvilke tilpasninger gjøres for at ulike minoritetsgrupper skal få et likeverdig tjenestetilbud?

Som en del av forskningsprogrammet Familievernet: Likeverdig tjenestetilbud i en mangfoldig befolkning (2020-2023) har forskere fra NOVA/OsloMet undersøkt familievernets arbeid med mangfold og minoriteter.

Forskerne har studert hvilke tilpasninger ansatte i familieverntjenesten gjør i møte med brukere i ulike minoritetsposisjoner for eksempel med utgangspunkt i etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet, funksjonsvariasjon og familiekonstellasjon.

I tillegg har forskerne intervjuet personer i ulike minoritetsposisjoner om deres erfaringer med tjenesten. 

Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Upcoming live events