Hva gjør vi med volden?

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Hvordan håndterer hjelpe- og kontrollapparatet vold i nære relasjoner? På denne konferansen presenteres forskning om vold i nære relasjoner og måten det håndteres på av offentlige instanser.

Åpning

1 - Velkommen v/rektor Curt Rice, HIOA.

2 - Åpning ved statssekretær Vidar Brein-Karlsen i justis- og beredskapsdepertementet.

3 - Kristin Skjørten, NKVTS 

4 - Konferansier May-Len Skilbrei, Institutt for kriminologi og rettsosiologi, UiO


Et overblikk

5 - Tjenestelandskapet i et fugleperspektiv v/Ragnhild Hennum, Institutt for offentlig rett, UiO

6 - Kvinner utsatt for partnervold som ikke søker hjelp v/Randi Saur, NKVTS 

7 - Menn utsatt for partnervold som ikke søker hjelp v/Monika Rosten, NKVTS 

8 - Kvinner og menn som ikke politianmelder vold fra partner, av Yngvild Grøvdal. 

Presentert av Monika Rosten, NKVTS


Erfaringer med hjelpetjenester - system- og brukerperspektiv

9 - Kommunenes arbeid med vold mot særlig utsatte grupper v/Camilla Vislie, NOVA/HiOA

10 - Incestsentrenes organisering og virksomhet v/Ingrid Smette, NOVA/HiOA

11 - Krisesenterarbeid i fengsel v/Jane Dullum, NOVA/HiOA 

12 - Barnehusenes arbeid med vold v/Lotte Andersen, NOVA/HiOA

13 - Hvordan inkluderer kommunale tjenester voldsutsatte eldre? v/Astrid Sandmoe, NKVTS

14 - Foreldre og barn med etnisk minoritetsbakgrunn og deres erfaringer med hjelpeinstanser 

v/Parvin Kiamanesh, NKVTS


Rettsapparatets håndtering

15 - Fornærmedes stilling i saker om vold i nære relasjoner v/Jane Dullum, NOVA/HiOA

16 - Silingsprosesser i strafferettsapparatet – hva vet vi og hva skal vi undersøke? 

v/Elisiv Bakketeig, NOVA/HiOA


Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

17 - Å samarbeide på tvers på voldsfeltet v/Elisiv Bakketeig, NOVA/HiOA

18 - Erfaringer med samarbeid mellom politi og barnevern v/Norunn Vorland, NKVTS

19 - Erfaringer så langt med prosjekt November v/Anja Bredal, NOVA/HiOA


Avslutning

20 - Samtale mellom May-Len Skilbrei og Kjersti Ericsson, Institutt for kriminologi og rettsosiologi, UiO. Hva forteller denne forskningen om tjeneste- og rettsapparatets rolle på feltet vold i nære relasjoner? Hvilke utfordringer kan man identifisere både for profesjonelle og brukere fremover, og hvordan kan forskningen bringe oss videre?

21 - Sluttord v/direktør Inger Elise Birkeland, NKVTS.